پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده

قراردادهای انجام شده و کارهای پیمانکاری شرکت اقلیم بنای دوران

قرارداد اجرای خط لوله آب شهرستان نیریز مشترک با شرکت ساز ویلا به طول 10 کیلومتر، سایز 500

قرارداد اجرای خط لوله آب گل گوهر سیرجان مشارکت با شرکت کرمان هواساز به طول 40 کیلومتر، سایز 600

قرارداد اجرای خط لوله آب گل گوهر سیرجان مشارکت با شرکت اساس به طول 22 کیلومتر، سایز 400

قرارداد اجرای خط لوله زهکش های شهر شیراز مشارکت با شرکت پارس گستر به طول 2 کیلومتر، سایز 1600

قرارداد اجرای شیرخانه مخزن 20هزار متر مکعبی شهر شیراز مشارکت با شرکت آب و فاضلاب جنوب سایز 700 و 800 و 600

قرارداد اجرای شیرخانه و 2 ایستگاه پمپاژ مهریه یزد مشارکت با شرکت آب راه جنوب سازه، سایز 500 و 400 و 250

قرارداد اجرای آبیاری قطره ای و بارانی گچساران دشت لیشتر به مسافت 2000 هکتار مشارکت با شرکت آب راه سازه جنوب سایز 400 و 355 و 250 و 200 و 160

قرارداد اجرای خط انتقال آب گل گوهر سیرجان از سد تانگویه به سایت آبی گل گوهر مشارکت با شرکت ژرف کار جم به طول 80 کیلومتر، سایز 700 و 600

قرارداد اجرای خط انتقال آب زرین دشت داراب مشارکت با شرکت نیماد نیلگون به طول 11 کیلومتر، سایز 500

قرارداد اجرای خط انتقال آب گل گهر سیرجان از چاه دراز به مخزن 20هزار متر مکعبی معدن گل گوهر مشارکت با شرکت راه و ریل دلتا به طول 22 کیلومتر، سایز 400

قرارداد اجرای خط انتقال آب سد رودبال به تصفیه خانه ایج، مشارکت با شرکت شیمبار به طول 35 کیلومتر، سایز 700 و 900

قرارداد اجرای خط انتقال آب از چاه های فولاد غدیر نیریز به سایت فولاد و لوله کشی کل سایت فولاد غدیر مشارکت با شرکت شیمبار به طول 16 کیلومتر، سایز 400

قرارداد اجرای شیرخانه مخزن 2000 استهبان و خط انتقال به طول 2 کیلومتر مشارکت با شرکت شیمبار، سایز 500 و 400 و 300

قرارداد اجرای خط انتقال آب از سددرود زن به شهرستان خرامه مشارکت بار شرکت شیمبار به طول 100 کیلومتر، سایز 800 و 750 و 700 و 500 به علت تورم و پروژه تعطیل و فقط 5 کیلومتر اجرا شد

قرارداد اجرای خط انتقال آب شهرستان دالکی از مخزن قلعه سفید مشارکت با شرکت نیماد نیلگون، به طول 6 کیلومتر، سایز 400

قرارداد خاک برداری پروژه خط انتقال آب گل گوهر سیرجان از مخزن 40هزار متر مکعبی خط انتقال آب خلیج به مخازن گل گهر سیرجان مشارکت با شرکت جهاد نصر یزد به مقدار 150 هزار متر مکعب

قرارداد اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بوشهر از انبار آب شغاب به تصفیه خانه برج، مشارکت با شرکت نیماد نیلگون به طول 13 کیلومتر، سایز 600

قرارداد اجرای حوضچه های خط خلیج فارس به شرق کشور مشارکت با شرکت فراسان طول 140 کیلومتر، سایز 1200

قرارداد احرای خط لوله آب به فولاد پاسارگاد مشارکت با شرکت پرگان طول 7 کیلومتر، سایز 700، نوع جوش آرگون

قرارداد اجرای خط لوله آب فولاد کوار مشارکت با شرکت لعل فروز ماندگار طول 8 کیلومتر، سایز 700، نوع جوش آرگون

قرارداد اجرای خط فاضلاب شیراز مشارکت با شرکت دژابگون، طول 4 کیلومتر، سایز 400 و 500

تصاویر پروژه‌ها